Хэрхэн Үбүнтү дээр LAMP сервер суулгах вэ

Хэрхэн Үбүнтү дээр LAMP сервер суулгах

Linux + Apache2 + MySQL + PHP5

Терминал

Дараах тушаалуудыг терминал дээр оруулах Applications -> Accessories -> Terminal

Дараахаас аль нэгийг сонгоно уу:

Apache2 + PHP5 + MySQL4
sudo apt-get install apache2 php5 mysql-client mysql-server phpmyadmin php5-mysql
Apache2 + PHP5 + MySQL5
sudo apt-get install apache2 php5 mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 phpmyadmin php5-mysql 
 

Суулгах тохируулга


MySQL-д өөрийн нууц үгээ оруулах асуулга тавина. Үбүнтү дээр хоосон нууц үг оруулахыг зөвшөөрдөггүй. phpMyAdmin-ы веб сервер сонгох асуулга тавих бөгөөд apache2-г сонгоно уу.


Apache/MySQL асааж, унтраах

Apache/MySQL Асаах:
sudo /etc/init.d/apache2 start sudo /etc/init.d/mysql start


Apache/MySQL (шаардлагатай үед) Дахин ачааллах:
sudo /etc/init.d/apache2 restart sudo /etc/init.d/mysql restart  

Apache/MySQL (шаардлагатай үед) Унтраах:
sudo /etc/init.d/apache2 stop sudo /etc/init.d/mysql stop  

Хэрэв та XAMPP суулган ажиллуулж байгаа бол Apache2, MySQL ажиллахгүй. Хоюул байгаа тохиолдолд аль нэгийг нь унтраах хэрэгтэй:

cd /opt/lampp sudo ./lampp stop  

ЗарлахLAMP /var/www директорыг root веб директор болгож ашигладаг, гэвч та дараах байдлаар home директорт зарлаж өгч болно.

cd ~ mkdir public_html sudo ln -s ~/public_html /var/www/$USER  

Таны ~/public_html директорт хуулсан хавтас, файлууд хувийн веб серверт байрласан байх болно.


Веб хуудсуудаа нээж үзэх

http://localhost/username/

Хөтөч дээр phpMyAdmin нээх

http://localhost/phpmyadmin/

phpMyAdmin уруу MySQL нууц үгээ ашиглан нэвтрэх

Name: root
Password: [Суулгах явцад оруулсан нууц үг.]

LAMP сервер ганц тушаалаар суулгах

sudo apt-get install phpmyadmin mysqlserver sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram