2дахь Оньсон Машин RoboArm T-56Нэр: RoboArm T-56 Робот Төрөл: Machine Энэ робот юу хийж чадах:
RoboArm T-56 нь өргөх, их биеэрээ эргэх, мөн сарвуугаар обьектыг барьж авах чадвартай төгөлдөршсөн роботон гар юм. Гэрэл Мэдрэгчээр(Light Sensor) өнгө ялгах болон обьектыг Хүртэх Мэдрэгчээр(Touch Sensor) мэдэрч чадна. Гурван Хөдөлгүүрийн хүчтэй RoboArm T-56-н 1 хөдөлгүүр баригч сарвууг, 2 хөдөлгүүрүүд роботон гарыг дээш, доош, мөн эргэх хөдөлгөөнийг хангасан.

Unknown

No comments:

Post a Comment

Instagram